Naast onze bevlogen docenten en mentoren, biedt ook het ondersteuningsteam van College de Brink een optimale begeleiding voor elke leerling.

Soms gaat het onderwijs even niet vanzelf. Een leerling kan tijdelijk niet goed in zijn/haar vel zitten, bijvoorbeeld door een ingrijpende gebeurtenis in het gezin. Op school willen we samen met de ouders en de leerlingen optrekken naar succes. College de Brink biedt op verschillende manieren begeleiding. Allereerst is er de begeleiding vanuit de mentoren en het docententeam. Daarna kan worden opgeschaald naar ons ondersteuningsteam. 

Dit team kent meerdere specialisten. Op College de Brink werken bijvoorbeeld een orthopedagoog, een psycholoog, een schoolmaatschappelijk werkster, een taalspecialist (voor dyslexie, NT2 etc.) en een gespecialiseerde leerlingbegeleider. Ook werken we samen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en leerplicht. We merken dat we leerlingen bij milde problematiek, samen met de mentor, ouders en de leerling zelf, snel verder kunnen helpen.

Wanneer er behoefte is aan een meer structurele aanpak, zal het ondersteuningsteam een ontwikkelingsperspectief schrijven/opstellen om de leerling weer op de rails te krijgen. In een ontwikkelingsperspectief beschrijven we aan welke doelen er gewerkt wordt en wat de achtergrond is van de zorgen. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met alle betrokkenen.

Soms is ook of juist meer ondersteuning buiten school nodig. Ook dit zullen we dan bespreekbaar maken en we kunnen helpen om dan de goede hulp in te zetten. Hiervoor werken we bijvoorbeeld nauw samen met de gemeenten, jeugdarts en leerplicht.

Vertrouwenspersonen
Wanneer er sprake is van een klacht van leerlingen of ouders, vinden wij dat we die moeten beantwoorden met een helder antwoord, zo mogelijk met een goede oplossing. Meestal is een docent of een andere medewerker van school in staat om een klacht goed te beantwoorden of op te lossen.

Het is mogelijk dat een klacht een meer structureel karakter heeft of een ernstige gebeurtenis betreft. In dat geval vinden wij het juist dat de klacht op schrift gesteld wordt. We zijn van mening dat klachten die ernstig van aard zijn of te vaak voorkomen, zorgvuldig en open afgehandeld moeten worden. U kunt zich daarbij laten ondersteunen door de vertrouwenspersonen die in onze school zijn aangesteld.

Het schoolbestuur heeft zich aangesloten bij een externe klachtencommissie, Stichting Onderwijsgeschillen Onderwijs.
www.onderwijsgeschillen.nl

Op College de Brink werken we met twee vertrouwenspersonen. Deze collega’s zijn speciaal opgeleid om vertrouwenspersoon te mogen zijn. Ons vertrouwensteam bestaat uit de heer I. Elmaci (ielmaci@gsf.nl) en mw. T. Roukens (troukens@gsf.nl).

Schoolarts en jeugdverpleegkundige
CdB werkt veel samen met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. Vanuit Jeugd en Gezin komen de jeugdverpleegkundige en de schoolarts regelmatig op school. De jeugdverpleegkundige voert het tweedejaarsonderzoek uit waarbij alle tweedejaarsleerlingen worden gezien.

“Het doel is om leerlingen die tegenslagen ondervinden met succes naar een diploma te begeleiden“

“Het doel is om leerlingen die tegenslagen ondervinden met succes naar een diploma te begeleiden“

Schoolondersteuningsprofiel
Meer informatie over alle zorg die College de Brink kan bieden vindt u in ons schoolondersteuningsplan. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.

Meldcode kindermishandeling en de Verwijsindex
College de Brink doet mee aan de verwijsindex. Als er vanuit College de Brink zorgen zijn over een leerling kunnen wij een kind melden in de verwijsindex. Wij zullen ouders en leerling hiervan op de hoogte brengen. Als er een match ontstaat zullen wij officieel toestemming vragen om contact op te mogen nemen met de match. College de Brink is wettelijk gehouden aan de Meldcode bij vermoedens van kindermishandeling.