Niet voor alle leerlingen werkt de schoolse setting ideaal.

Het meerdere uren op een dag stil zitten in een klaslokaal, het luisteren naar de docent, het leren van de theorie en daar toetsen over maken die met een voldoende moeten worden afgesloten, dit alles vraagt veel van leerlingen.

Niet alle leerlingen zijn hier goed in. Het gevolg is vaak dat het gedrag afneemt en dat leerlingen zich niet gezien voelen en gefrustreerd raken. Een beweging die het onderwijs dan maakt is het laten afstromen van leerlingen en het verwijderen van leerlingen. Op College de Brink geloven we er in dat het onderwijs altijd een antwoord op onderwijskundige problemen moet hebben. Wij willen deze leerlingen dan ook een plaats binnen onze school blijven bieden; onder onze leiding en steeds voorzien van onze zorg.

Op College de Brink voegen we daarom veel praktijk onderdelen toe aan de basisopleiding. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan om in te stromen in het leerwerktraject. 

In het leerwerktraject volgt een leerling twee keer per week lessen op school, de overige dagen loopt hij/zij stage

In het leerwerktraject volgt een leerling twee keer per week lessen op school, de overige dagen loopt hij/zij stage

Het leerwerktraject biedt voor leerlingen die heel erg op hun plek zijn in de praktijk, maar nog te jong voor het mbo, een ideale uitkomst. In het leerwerktraject volgt een leerling namelijk maar twee keer per week lessen op school, de overige dagen loopt hij/zij stage. De lessen op school zijn zo aangepast dat er alleen Nederlands en het praktijkvak worden gegeven. Rekenen is een verplicht vak. Hierdoor voelt de leerling zich niet overladen, raakt de leerling niet gefrustreerd en kunnen we de leerling op schema houden naar zijn/haar toekomst.

Instromen naar het LWT

Instromen in het leerwerktraject kan aan het begin van leerjaar 3 en/of leerjaar 4. Als blijkt dat het voor een leerling lastig wordt om het reguliere basis-diploma te halen, dan wordt er gekeken waar nog wel het succes voor de leerling kan liggen binnen College de Brink.

In gesprekken met de leerling, de ouders, de mentor en de teamleider wordt bepaald of het leerwerktraject een passende route is voor de leerling. Als dit het geval blijkt te zijn, wordt zo snel mogelijk de leerwerktraject mentor betrokken. Dit is een specialist op het gebied van het leerwerktraject. 

De leerwerktraject mentor kan ouders en leerling(en) precies vertellen wat de gang van zaken is en er kan al samen worden gezocht naar een stage waar de leerling zich prettig voelt. De stage moet een erkend leerbedrijf zijn en er moet een leermeester aanwezig zijn. Voordat het schooljaar begint moet een getekend stageovereenkomst overhandigd worden aan de leerwerktraject mentor. 

Het lwt-diploma

Leerlingen die een leerwerktraject met goed gevolg afsluiten, krijgen een diploma basisberoepsgerichte leerweg/leerwerktraject en zijn daarmee toelaatbaar tot een verwante niveau 2 opleiding op het mbo (dus een richting die aansluit bij het praktijkvak gevolgd op College de Brink). 

Om een diploma te kunnen halen in het leerwerktraject moet een leerling voldoen aan de volgende eisen:

  • Het vak Nederlands afsluiten met minimaal een 5,5
  • De LWT-leerlingen draaien voor het vak Nederlands mee met de reguliere basisklas. Ze doen dus schoolexamens volgens het PTA en centraal eindexamen.
  • Het praktijkvak (4 profieldelen) op basisniveau afsluiten met minimaal een 5,5.
  • Het PTA-rekenen moet worden afgesloten.
  • Het praktijkvak (4 keuzedelen) op basisniveau gecombineerd afgerond een 6 (wordt dubbel afgerond, dus 2x 4,5 plus 2x 5,5 = 6 is ook al voldoende). Let op, net als bij de reguliere slaag-zakregeling geldt dat de eindcijfers voor de afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken niet lager dan een 4 mogen zijn.
  • Stage voldoende afsluiten. De stage beslaat minimaal 640 klokuren in 80 dagen en maximaal 1280 klokuren in 160 dagen van de gezamenlijke onderwijstijd in leerjaar 3 en 4.